ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://azwords.com/uk/publichnij-dogovir/ (далі Договір) і може надсилатися на електронну пошту та/або електронні месенджери Замовника на наступних умовах:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка має намір отримати послуги Виконавця у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Пода Андрій Володимирович.

1.4. Послуги – це письмові та усні переклади з різних мов, а також супутні послуги.

1.5. Сайт — веб-сайт за адресою https://azwords.com/uk

1.6. Електронні месенджери – мобільні засоби комунікації через мережу інтернет Viber, Telegram, WhatsApp.

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між виконавцем і замовником послуг у формі Договору приєднання.

2.2. Цей договір є публічним договором (далі іменується — Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

2.5.1. Заповнення замовником форми заявки на сайті;

2.5.2. Оплати Замовником послуги в повному обсязі;

2.6. Перелік та вартість надання послуг надсилаються Замовнику у формі рахунку на оплату на електронну адресу замовника та/або у формі повідомлення через електронні месенджери та/або повідомляються в усній формі.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна, зазначена на сайті є приблизною і вказується для довідки, а також залежить від рівня складності і термінів перекладу.

3.2. Вартість Послуг залежить від тематики перекладу і мовних пар, складності, вартість вказується в рахунку на оплату або у повідомленні, які висилаються Замовнику після оформлення Заявки.

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг до моменту оплати шляхом відправки нового рахунку або повідомлення електронні месенджери.

3.4. Для фізичних осіб оплата Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати. Для юридичних осіб оплата здійснюється за частковою передоплатою або за фактом виконаних робіт.

3.5. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право оплачувати Послугу частинами.

3.6. Оплата послуг Виконавця означає ознайомлення і повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.7. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Способи оплати обраної послуги вказуються в рахунку на оплату або у повідомленні, які висилаються Замовнику після оформлення Заявки на переклад.

3.8. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.

3.9. У разі оплати послуги частинами і невнесення будь-якої з частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право не надати переклад повністю або частково без повернення сплачених коштів.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання Послуг Виконавця Замовник оформляє Заявку на переклад в письмовій формі через сайт, по електронній пошті, через електронні месенджери або усно.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату послуг (переклад) або повідомлення з умовами оплати на електронну пошту та/або електронні месенджери та/або усно.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Переклад) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавця про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату або повідомленні з умовами оплати.

4.5. Замовник надає необхідні терміни, назви, власні імена та глосарії для правильного вживання в тексті.

4.6. У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень до якості наданих Послуг Замовник може направити Виконавцю вичерпний перелік зауважень та/або текст перекладу з виправленнями протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику результату наданих послуг (перекладу) електронною поштою або через електронні месенджери, а повторні зауваження – протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику виправленого результату наданих послуг (перекладу) електронною поштою. Обґрунтовані зауваження щодо якості послуг усуваються Виконавцем в узгоджений Сторонами термін. Претензії та зауваження Замовника до якості послуги, подані з порушенням строків, зазначених у цьому пункті договору, Виконавцем не розглядаються. Послуги за Договором вважаються наданими належним чином після закінчення строків для пред’явлення претензій, зазначених у цьому пункті, у разі якщо Замовник не заявляє Виконавцю обґрунтованих претензій до наданих послуг. Претензії та зауваження щодо якості наданих послуг можуть надсилатися замовником Виконавцю електронною поштою на адресу tanslate@azwords.com або через електронні месенджери.

4.7. Не вважаються обґрунтованими зауваженнями до якості послуг і не є недоліками якості послуг:

4.7.1. претензії замовника щодо обсягу послуг, які не були узгоджені Сторонами при узгодженні замовлення послуг і які Виконавець не зобов’язаний був виконувати;

4.7.2. претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних імен чи назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого, якщо Замовник не надав Виконавцю до початку надання послуг Відповідно до п.5.5. Договору готові назви, імена, глосарії та/або пам’ять перекладів або допоміжні матеріали для підготовки таких глосаріїв та/або пам’яті перекладів, та/або не замовив у Виконавця послугу з їх складання;

4.7.3. стилістичні та синонімічні виправлення, які не змінюють змісту виконаного Виконавцем перекладу;

4.7.4. правки та зауваження Замовника щодо виконаного Виконавцем перекладу, які суперечать нормам мов перекладу.

4.8. У разі внесення Замовником доповнень або змін до тексту оригіналу дата виконання письмового перекладу Виконавцем переноситься на строк, необхідний для виконання зазначених робіт, а внесення змін оплачується Замовником додатково.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, електронними месенджерами, вказаними на сайті, або направивши відповідний запит на електронну пошту, зазначену на сайті, або через форму Заявки.

Замовник зобов’язаний:

5.3. Оплатити послуги Виконавця в повному розмірі.

5.4. Своєчасно та в повному обсязі надавати Виконавцю матеріали для перекладу та інформацію про бажані терміни виконання письмового перекладу, особливі вимоги до його мови, змісту, оформлення та формату файлів.

5.5. З метою виключення двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі надати Виконавцю до початку надання послуг допоміжні матеріали, зокрема: раніше виконані переклади, довідкові матеріали, глосарії, транслітерацію власних імен згідно з внутрішніми документами та оплатити послугу зі складання глосаріїв та/або пам’яті перекладів. В іншому випадку претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних імен або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого не приймаються.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначати вартість послуг.

6.3. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.4. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України Про захист персональних даних.

6.5. Відмовитися від надання Послуг без повернення сплачених коштів у таких випадках:

6.5.1. Надання замовником недостовірної інформації.

6.5.2. Недотримання замовником термінів і порядку оплати, у разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 3.4 договору.

6.6. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

6.7. В односторонньому порядку вносити зміни в умови договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сайті.

Виконавець зобов’язується:

6.8. Надати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.9. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.10. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання.

 1. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Якщо Виконавець не встигає у встановлені терміни виконати замовлення з перекладу з причин, не пов’язаних з непереборними і непередбаченими обставинами, не залежними від виконавця, то Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2% вартості послуг за кожен день затримки, але в жодному разі не більше подвійної облікової ставки НБУ (що діяла в період, за який сплачується пеня) за кожен день такого прострочення.

7.2. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього. Якщо Замовник виявить в перекладі помилки або неточності, які спотворюють суть оригінального тексту, Виконавець безкоштовно виправляє допущені помилки в найкоротші терміни.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування послугами або понесений в результаті помилок, пропусків, неточностей, дефектів, затримок в роботі або передачі даних та інших причин. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманих послуг, в тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності отриманих Послуг.

7.4. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем за будь-якими зобов’язаннями та витратами, пов’язаними з порушенням положень публічного договору Замовником або іншими особами, або пов’язаними з використанням замовником послуг.

7.5. Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail та/або телефону та/або електронного месенджера замовника. Контактним e-mail/телефоном/електронним месенджером вважається адреса або дані, зазначені в заявці, а при їх відсутності — адреса/електронний месенджер, з якого Замовник надіслав Заявку із замовленням.

7.6. Форс-мажорні обставини. Жодної відповідальності за невиконання договору не може настати, якщо це невиконання відбулося з причин, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, а саме: техногенні катастрофи і аварії, стихійні лиха, військові дії, втручання влади, невиконання органами влади взятих на себе зобов’язань та інше. За цієї умови форс-мажор автоматично подовжує термін виконання зобов’язань за договором на 6 місяців. Після закінчення цього терміну будь-яка зі сторін може припинити дію Договору.

7.7. Якщо Замовник з будь-якої причини перериває виконання робіт, він виплачує Виконавцю вартість вже виконаної роботи.

7.8. При наданні послуг Виконавець не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в наданні послуг, викликані неоднозначною постановкою завдання замовником.

7.9. Виконавець має право на свій розсуд вирішувати питання, не визначені Замовником в замовленні на переклад, але необхідні для його виконання, в тому числі, але не обмежуючись, робити вибір одного з багатьох можливих варіантів перекладу, завірення та інше.

7.10. Будь-які претензії, заяви направлені Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 4.6 договору, Виконавцем не розглядаються.

7.11. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.

7.12. Всі спори між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника і Виконавця.

7.13. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. У разі, якщо якість послуг з обґрунтованих причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання готового перекладу звернутися до Виконавця із заявою про безоплатне виправлення або повернення сплачених коштів.

8.2. Заява на повернення коштів надсилається Замовником на наступну адресу translate@azwords.com c зазначенням причин і помилок.

Відповідальність за правильність даних зазначених у заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів повинна містити наступну інформацію:

8.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові Замовника;

8.2.2. Спосіб, дату та суму оплати Послуг;

8.2.3. Причини, з яких Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;

8.2.4. Банківські реквізити для повернення коштів.

8.3. За умови відповідності заяви на повернення коштів вимогам п.п. 8.1 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви. Повернення коштів проводиться за вирахуванням комісії платіжних систем і на карту, з якої була здійснена оплата.

8.4. У разі відсутності в заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 8.2 договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, що стали відомими Виконавцю в результаті надання послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

9.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання і поширення (поширення, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних замовників.

9.4. Сторони домовилися, що Умови цього Договору, а також матеріали та інформація, надані Виконавцю у зв’язку з цим Договором, складають конфіденційну інформацію і не можуть бути розголошені третім особам без попереднього узгодження з іншою стороною протягом усього терміну дії договору і трьох років після закінчення терміну його дії, за винятком випадків, коли Сторона зобов’язана розголосити таку інформацію відповідно до вимог законодавства (наприклад, за запитом органів влади). За розголошення зазначеної інформації в порушення умов цього договору Сторона-порушник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення, передбаченого п.2.5 Договору і діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

10.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета і змісту цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язаних з виконанням договору, суть термінів, що вживаються в договорі, а також відповідність тексту договору намірам і волі сторін.

10.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

10.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього договору застосовується право України.

10.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП ПОДА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ІПН  3021616052

Місце реєстрації: вул. Кутвицького, 106 м. Вознесенськ, 56503, Миколаївська обл., Україна

e-mail: translate@azwords.com

тел.: +38(073) 090 67 62